Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DRP s.r.o., so sídlom Stráňavy 301, 01325 Stráňavy, IČO: 51949202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 70866/L (ďalej len „DRP“) spracúva osobné údaje podľa zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a smernice 95/46/EHS, a to výlučne len na základe a v medziach platných právnych predpisov.

Zákazník dáva DRP  výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov. DRP spracúva osobné údaje za účelom poskytnutia služby zvolenej zákazníkom v rámci aktuálneho produktového portfólia. Poskytnuté osobné údaje používa na vyplnenie príslušných podaní a komunikáciu v mene zákazníka s príslušnými orgánmi, úradmi a inštitúciami, za účelom dodania služby.

DRP zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. DRP zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníka počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmenej však po dobu jedného roka. Prevádzkovateľ  zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

Zákazník môže kedykoľvek písomne požiadať DRP o likvidáciu Osobných údajov v informačných systémoch DRP, DRP bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov zákazníka. DRP o tom na požiadanie zákazníka vydá písomné potvrdenie na náklady zákazníka. V takom prípade však DRP neručí za riadne poskytnutie Služby a zákazník nemá nárok sa poskytnutia Služby domáhať.

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info