Späť

Informácie, ktoré musíte vedieť, keď idete pracovať do Nemecka.

Pracovná zmluva – Arbeitsvertrag

Predtým, ako vycestujete pracovať do Nemecka, je dôležité si zabezpečiť od nastavajúceho zamestnávateľa pracovnú zmluvu v písomnej forme. Na základe pracovnej zmluvy ste povinní sa odhlásiť zo systému slovenského zdravotného poistenia v príslušnej zdravotnej poisťovni od dátumu začatia zárobkovej činnosti. Pracovná zmluva by mala určite obsahovať tieto základné náležitosti, a to názov, adresu zamestnávateľa, vaše osobné údaje, meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, miesto výkonu práce, pracovný týždenný čas, výšku vyplácanej mzdy, termín a spôsob vyplácania mzdy, deň nástupu do zamestnania, dĺžku pracovného pomeru, popis práce, trvanie skúšobnej doby, výpovedné podmienky, upozornenie na kolektívne dohody, dĺžka ročnej platenej dovolenky, nadčasy, prípadne ďalšie náležitosti.

Bývanie – Wohnen

Veľmi dôležité je mať na začiatok zabezpečené bývanie, najlepšie od zamestnávateľa. Neskôr si môžete nájsť aj sami vlastné bývanie. Viac ako polovica všetkých Nemcov býva v nájomných bytoch, ktoré sa zväčša prenajímajú nezariadené. Nájdenie výhodného podnájmu v oblasti s dopravným uzlom môže byť ťažké. Najvyššie sú ceny podnájmu vo veľkomestách ako Mníchov, Hamburg či Düsseldorf. V prípade, že vám váš zamestnávateľ poskytne ubytovanie, náklady sú stiahnuté a uvedené vo výplatnej páske – Lohnabrechnung, ak nie, žiadajte potvrdenie o nákladoch na bývanie. Ak si nájdete sami bývanie, odporúčam odložiť si nájomnú zmluvu, všetky faktúry, zálohové platby a iné súvisiace dokumenty. 

Prihlásenie pobytu - Meldebescheinigung

Ak máte zabezpečené bývanie, ste povinní sa prihlásiť na príslušnom úrade pre prihlasovanie obyvateľstva tzv. Einwohnermeldeamt. Prihlásiť sa musíte ísť osobne a budete potrebovať nasledovné dokumenty: občiansky preukaz alebo cestovný pas, kópiu pracovnej zmluvy, prípadne kópiu nájomnej zmluvy, cestovné pasy alebo rodné listy detí, ktoré sa sťahujú s vami a sobášny list. Po prihlásení dostanete tlačivo Meldebescheinigung – potvrdenie o prihlásení, v ktorom sú uvedené všetky relevantné údaje o vás, vrátane rodinného stavu a počtu detí. Toto potvrdenie si odložte, prípadne urobte z neho kópiu, pretože v Nemecku slúži na preukázanie adresy a budete ho potrebovať.

Osobné daňové identifikačné číslo - Steuer-Identifikationsnummer

Po prihlásení sa na príslušnom úrade, vám bude od nemeckého daňového úradu Bundeszentralamt für Steuer pridelené vaše osobné daňové identifikačné číslo (TIN – Identifikationsnummer). Je to jedenásť miestne dôležité číslo, ktoré musíte dať zamestnávateľovi, aby mohol robiť zrážku dane zo mzdy. Toto daňové číslo budete zadávať rôznym inštitúciám, napr. daňovému úradu, úradu práce, zdravotnej poisťovni, od 01.01.2016 sa musí zadať aj pri žiadaní o rodinné prídavky.

Poplatok za rozhlas a telvíziu – Rundfunkbeitrag

Poplatok za rozhlas a televíziu sa platí za jeden byt, jeden poplatok, pričom je jedno koľko prijímačov v byte máte a  koľko ľudí býva v byte. Mesačne sa platí 17,50€. Ak býva viac osôb v jednom byte, prihlási sa jedna osoba, ktorá platí poplatok za spoločný byt. Poplatok sa vzťahuje aj na prijímače v súkromných autách. V prípade rodiny sa platí taktiež iba jeden poplatok za byt, jeden člen sa musí prihlásiť a daný poplatok zaplatiť.

Potvrdenie o poistení – Meldebescheinigung zur Sozialversicherung

Dňom nástupu do zamestnania v Nemecku je zamestnávateľ povinný vás prihlásiť na zdravotnej poisťovni a na príslušnom úrade sociálneho poistenia. Ako doklad o tom, slúži tlačivo potvrdenie o prihlásení - Meldebescheinigung zur Sozialversichrung für Arbeitnehmer nach §25 DEÜV. Toto tlačivo by vám mal dať zamestnávateľ na začiatku a aj po ukončení zamestnania. Starostlivo si ho odložte, slúži ako potvrdenie o dobách zamestnania, že v danom čase za vás bolo odvádzané zdravotné a sociálne poistenie. Následne dostanete aj číslo poistenca sociálnej poisťovne Versicherungsnummer, pod ktorým bude dôchodková poisťovňa evidovať vaše doby poistenia a mzdu, z ktorej sa budú odvádzať príspevky.

Práceneschopnosť v Nemecku – Arbeitsunfähigkeit in Deutschland

Keď ochoriete, ihneď informujte svojho zamestnávateľa, najlepšie ešte pred začatím práce, oznámte mu približne, ako dlho budete práceneschopní. Ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako tri kalendárne dni, musíte zamestnávateľovi predložiť potvrdenie od lekára tzv. Krankenschein, a to najneskôr v štvrtý deň choroby. Krankenschein má dve strany, prvú vrchnú stranu musíte odovzdať zamestnávateľovi a druhú stranu, spodnú musíte poslať na svoju zdravotnú poisťovňu v Nemecku. Počas trvania vašej práceneschopnosti nemáte odchádzať z Nemecka bez súhlasu zdravotnej poisťovne, aby ste neutrpeli finančnú ujmu. V opačnom prípade môžete prísť o nárok na dávky.

Práceneschopnosť počas dovolenky na Slovensku - Arbeitsunfähigkeit

V prípade práceneschopnosti, resp. zdravotného úrazu, hospitalizácie počas dovolenky doma na Slovensku ste povinní ihneď informovať svojho zamestnávateľa a nahlásiť vašu práceneschopnosť zdravotnej poisťovni v Nemecku. Zdravotnej poisťovni musíte následne poslať všetky lekárske správy zo Slovenska a neustále ich informovať o každej lekárskej kontrole, len v tom prípade vám budú vyplácané nemocenské dávky počas práceneschopnosti. Niekedy žiadajú zdravotné poisťovne lekárske správy preložiť do nemčiny. 

Formular E-106 – Wohnortbescheinigung E106

Osoby, ktoré sú zamestnané v Nemecku a naďalej bývajú a pravidelne sa vracajú minimálne jedenkrát týždenne na Slovensko, majú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť ako na Slovensku, tak aj v krajine, kde pracujú, teda v Nemecku. To platí aj pre ich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Musíte požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu v Nemecku a požiadať o vystavenie formulára E106 - Wohnortbescheinigung. Poisťovňa na základe formulára vystaví potvrdenie o registrácii pre pracovníka a jeho nezaopatrených rodinných príslušníkov, na základe ktorého budete mať nárok vy a vaši nezaopatrení rodinní príslušníci na všetky zdravotné vyšetrenia a úkony v takom rozsahu, ako keby boli poistení v zdravotnom systéme Slovenskej Republiky. 

Mzda, výplatné pásky, Banka – Lohn, Lohnabrechnung, Bank

Za každý odpracovaný mesiac dostanete mzdu a výplatnú pásku. Je dôležité si každú výplatnú pásku odkladať. Mzda za odpracované mesiace je preukázaná na účet, preto si musíte založiť účet v niektorej banke, najlepšie v takej, ktorú máte najbližšie. 

Nezamestnanosť - Arbeislosigkeit

Úrad práce v Nemecku Bundesagentur für Arbeit je zodpovedný za poskytovanie dávky v nezamestnanosti. Po ukončení zamestnania sa môžete hlásiť na úrade práce Agentur für die Arbeit a môžete žiadať o dávky v nezamestnanosti. Aby ste mohli tieto dávky poberať, musíte splniť podmienky, ktoré pre priznanie dávok v nezamestnanosti stanovujú právne predpisy nemeckého štátu. Ak viete, že bude váš pracovný pomer ukončený, musíte sa najskôr 3 mesiace pred ukončením pracovného pomeru osobne hlásiť. Ak sa však o ukončení pracovného pomeru dozviete neskôr, musíte sa  najneskôr tri dni po ukončení pracovného pomeru osobne hlásiť na úrade práce Agentur für die Arbeit. Ak sa rozhodnete evidovať na úrade práce na Slovensku budete potrebovať formulár PD U1, ktorý slúži ako doklad o období, počas ktorého ste v Nemecku pracovali a odvádzali dávky poistného v nezamestnanosti. 

Daňové triedy – Steuerklassen

Nemecko má 6 daňových tried. Manželské páry, majú možnosť si vybrať, ktorá kombinácia daňových tried je pre nich najvýhodnejšia. Zatiaľ čo slobodní a samostatne vychovávajúci rodičia takú možnosť nemajú. Manželia môžu písomne požiadať o zmenu daňovej triedy, možné sú kombinácie III/V alebo IV/IV. 

Daňové priznanie - Steuererklärung

Po ukončení pracovného pomeru môžete požiadať o vrátenie daní z Nemecka na príslušnom daňovom úrade Finanzamte. Slovenská republika má uzatvorenú zmluvu s Nemeckou spolkovou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatní metóda, ktorá vyplýva z tejto zmluvy. Pre vrátenie daní z Nemecka budete potrebovať EU/EWR – Bescheinigung a na jeho vyžiadanie je potrebné podať si daňové priznanie na Slovensku.

Materská dovolenka – Elternzeit

Zákon na ochranu matky a dieťaťa Mutterschutzgesetz chráni tehotnú ženu a matku pred výpoveďou a v mnohých prípadoch aj pred prípadným znižovaním príjmu. Materská dovolenka začína spravidla šesť týždňov pred očakávaným termínom pôrodu a končí osem týždňov po pôrode. 

Rodičovský príspevok – Elterngeld

Elterngeld je 67% z priemerného čistého príjmu za posledných 12 mesiacov pred narodením dieťaťa. Minimálna výška je 300 € a maximálna 1.800 €. Rodičovský príspevok v Nemecku je náhrada mzdy a poberá sa po narodení dieťaťa max. 14 mesiacov. Rodičovská dovolenka slúži na starostlivosť a výchovu detí a obaja rodičia majú právo na rodičovskú dovolenku do 3. roku veku dieťaťa a následne sa smú vrátiť do zamestnania. Rodič, ktorý dostáva tento príspevok, je oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť na čiastočný úväzok.

Rodinné prídavky - Kindergeld

Výška rodinných prídavkov k 01.01.2017 na 1. a 2. dieťa 192 €, 3. dieťa 198 €, od 4. dieťaťa 223 €.

Prihlásenie vozidla v Nemecku – Die Fahrzeuganmeldung in Deutschland

Keď presuniete svoje bydlisko do Nemecka, zmení sa aj umiestnenie vašich vozidiel. Preto ste podľa nariadení o schvaľovaní vozidiel povinní nechať registrovať vaše vozidlo v Nemecku. Tým splníte i svoju povinnosť k zaplateniu dane z motorových vozidiel, pretože údaje o vozidlách budú priamo odovzdané príslušnému hlavnému colnému úradu. Používanie vašich vozidiel so zahrničnými registračnými značkami podlieha po vašom presťahovaní do Nemecka zásadne dani. Pokiaľ budete pri kontrole v cestnej premávke zistené, že ste si svoju povinnosť nesplnili, musíte okamžite pri kontrole uhradiť daň z motorového vozidla. Okrem toho Vám hrozia rôzne dôsledky v oblasti trestne právnej, pokiaľ svoje vozidlo v Nemecku neprihlásite a neuhradíte daň z motorových vozidiel.

Ekologická známka pre automobil - Umwelt-Plakette

V rámci ochrany a zlepšovania životného prostredia nemecké mestá vytvárajú takzvané "ekologické zóny", do ktorých môžu vchádzať iba vozidlá vybavené príslušnou ekologickou známkou. Ekologická známka na automobile je povinná v zelených zónach v Nemecku aj pre cudzincov.

Návrat domov - Heimkehr

Ak sa vám životné a pracovné podmienky v Nemecku nepáčia a rozhodnete sa odísť domov na Slovensko alebo ísť do inej krajiny, ste povinní po ukončení pracovného pomeru sa odhlásiť z Einwohnermeldeamt, tam kde ste sa prihlásili, následne dostanete potvrdenie o odhlásení Abmeldebescheinigung. Je nutné zrušiť akékoľvek zmluvy, internetové pripojenie, účet v banke a iné zmluvy, ktoré ste počas pobytu v Nemecku uzatvorili. Po ukončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vám odovzdať všetky náležité dokumenty. Ak poberáte rodinné prídavky, musíte oznámiť na príslušnej Familienkasse ukončenie pracovného pomeru a nahlásiť, že odchádzate.

 

 

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie